(31/01/2024) Πίνακας τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψήφιων Ιατρών ΕΣΥ

Ο υποψήφιος παρακαλείται να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της θέσης, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του τελικού πίνακα στην γραμματεία του Συμβουλίου διενέργειας της συνέντευξης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : mpoulaki@vardakeio.gov.gr   Πίνακας

Περισσότερα...
Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2024)

(18/01/2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1Α/2024 (ΕΠΑΝ 7Α/2023). Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (311255) για τις υπηρεσίες «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων» (CPV: 9052440-0)  του Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/02/2024, 17:00)

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2023)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (03/01/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου. (19/12/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου. (09/11/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2023 […]

Περισσότερα...