(ΦΕΚ 3430-Β-2012) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

(ΦΕΚ 242-Β-2017) ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

(ΦΕΚ 1918-Β-2017) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

(ΦΕΚ 3884-Β-2017) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Τ.Ε.Π. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

(ΦΕΚ 5261-Β-2018) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

(ΦΕΚ 5406-Β-2020) ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

(ΦΕΚ 4487-Β-2021) ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ.pdf

(ΦΕΚ 5199-Β-2021) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Φ.Ι.Απ.pdf