Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2024)

(29/04/2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5Α/2024 (ΔΙΕΘ) . Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 349535 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ & με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 27 Μάϊου και ώρα 17:00 του έτους 2024) […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2024)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (09/05/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2024 για το Γ.Ν. Σύρου. (08/04/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2024 για το Γ.Ν. Σύρου. (11/03/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2024 για το Γ.Ν. […]

Περισσότερα...