Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) / (General Data Protection Regulation – GDPR) είναι ο νέος κανονισμός (2016/679) της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αρχικά τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2016, ενώ στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το άρθρο 1 του Γ.Κ.Π.Δ. ορίζει το αντικείμενο του Γ.Κ.Π.Δ. και θέτει τους τρεις (3) θεμελιώδεις στόχους του:

«1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ο παρών κανονισμός προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

 

Το Νοσοκομείο μας διαθέτει σε ισχύ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε πατώντας εδώ.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις Εφαρμογής του Γ.Κ.Π.Δ. για περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα εφαρμογής του κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) μπορείτε να ανατρέξετε σε σχετικές ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γ.Κ.Π.Δ.).

 

Το Νοσοκομείο μας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων την Εταιρεία “ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-6819236 ή στο e-mail: dpo (παπάκι) vardakeio.gr