Διοικητής Νοσοκομείου: Νικόλαος Ρούσας (ΦΕΚ διορισμού)

Αναπληρώτρια Διοικήτρια: Καλλίτσα Φραγκίσκου (ΦΕΚ διορισμού)

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Νικόλαος Ρούσας

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Καλλίτσα Φραγκίσκου

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ευάγγελος Μιχελόπουλος

 

Τακτικό Μέλος: Δημήτριος Κοσμάς

Αναπληρωτής Τακτικού Μέλους: Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης

 

Εκπρόσωπος Ιατρών: Ιωάννης Βούλτσος

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Ιατρών: Θεοδώρα Μπαρκούρη

 

Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Αικατερίνη Καλογεράκη

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Μαρία Μαγγιώρου

 

Παλαιές Διοικήσεις