Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2023)

(24/05/2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02Α/2023. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (193894) για την προμήθεια σε «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΗΞΗ/ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» (CPV: 33696300-8 Χημικά Αντιδραστήρια) για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/06/2023, 17:00)   (12/04/2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Α/2023. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός […]

Περισσότερα...
Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (2023)

(16/05/2023) Α.Π.: 4450. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Διαθωρακικός υπερηχοτομογράφος, CPV: 33124120-2)   (21/02/2023) Α.Π.: 1725. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV: 90910000-9)   (17/02/2023) Α.Π.: 1621. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Διαγνωστική μονάδα Οστικής Πυκνότητας, CPV: 33124000-5 και Φορητό Ακτινολογικό, CPV: 33111000-1)

Περισσότερα...
backtotop