Απ’ ευθείας Αναθέσεις (2022)

(01/08/2022) Α.Π.: 7218 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια σε «Εκτυπωτές και Περικάρπια Ταυτοποίησης Ασθενών» (CPV:30232100-5 και CPV:22455100-5), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 05/08/2022, 14:30)   (15/07/2022) Α.Π.: 6696 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια σε «Αντιδραστήρια Ορολογικού και Ηπατίτιδας» (CPV: 33696200-7), με […]

Περισσότερα...
Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2022)

(07/07/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2A/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 164006) για την προμήθεια ενδοφακών (CPV: 33731110-7) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/07/2022, 17:00)   (06/07/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 3A/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 167337) για την […]

Περισσότερα...
backtotop