(29/04/2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5Α/2024 (ΔΙΕΘ) . Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 349535 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ & με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 27 Μάϊου και ώρα 17:00 του έτους 2024)

 

(25/04/2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 6Α/2024 (ΕΠΑΝ). Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 349539 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την συντήρηση και επισκευή ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ & με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 17 Μάϊου και ώρα 17:00 του έτους 2024)

 

(09/04/2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4Α/2024 (ΔΙΕΘ). Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (348526) για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για το χειρουργείο (CPV: 33141700-7) για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/05/2024, 17:00)

 

(02/04/2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 03Α/2024. Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (347812) για την προμήθεια «καρτών αιμοδοσίας» με συνοδό εξοπλισμό (CPV: 33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος) για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/04/2024, 17:00)

 

(12/03/2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2Α/2024. Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (346792) για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων (CPV: 33696500-0) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού προς κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας του Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/04/2024, 17:00)

 

(18/01/2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1Α/2024 (ΕΠΑΝ 7Α/2023). Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (311255) για τις υπηρεσίες «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων» (CPV: 9052440-0)  του Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/02/2024, 17:00)