(18/01/2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1Α/2024 (ΕΠΑΝ 7Α/2023). Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (311255) για τις υπηρεσίες «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων» (CPV: 9052440-0)  του Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/02/2024, 17:00)