(01/08/2022) Α.Π.: 7218 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια σε «Εκτυπωτές και Περικάρπια Ταυτοποίησης Ασθενών» (CPV:30232100-5 και CPV:22455100-5), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 05/08/2022, 14:30)

 

(15/07/2022) Α.Π.: 6696 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια σε «Αντιδραστήρια Ορολογικού και Ηπατίτιδας» (CPV: 33696200-7), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 22/07/2022, 14:30)

 

(08/07/2022) Α.Π.: 6577 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια σε «Υλικό Ιατρικής Βιοπαθολογίας» (CPV: 38430000-8), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20/07/2022, 14:30)

 

(28/06/2022) Α.Π.: 6120 – Πρόσκληση για υπηρεσίες «Τεχνικού Ασφαλείας» για το Γ.Ν. Σύρου (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04/07/2022, 14:30)

 

(15/06/2022) Α.Π.: 5592 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια σε «Επιδεσμικό Υλικό και Γάζα» (CPV: 33141113-4), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24/06/2022, 14:30)