(28/06/2022) Α.Π.: 6120 – Πρόσκληση για υπηρεσίες «Τεχνικού Ασφαλείας» για το Γ.Ν. Σύρου (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04/07/2022, 14:30)

 

(15/06/2022) Α.Π.: 5592 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη προμήθεια σε «Επιδεσμικό Υλικό και Γάζα» (CPV: 33141113-4), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24/06/2022, 14:30)

 

backtotop