Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση, την έγκριση, από το Διοικητικό Συμβούλιο Διασυνδεμένων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, του Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Νοσοκομείου.

Κατά το χρονικό διάστημα 1.4.2020-27.10.2021, το Νοσοκομείο Σύρου υπήρξε το μοναδικό Ελληνικό Νοσοκομείο που συμμετείχε στην Πράξη ‘Low Carbon Healthcare in the Mediterranean Region’, η οποία χρηματοδοτείται κατά 100% από το EUKI και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανικής Δημοκρατίας.

Το Νοσοκομείο Σύρου ωφελήθηκε από πλήθος συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων, του ενεργειακού σχεδιασμού και του προγραμματισμού έργων, χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση του προϋπολογισμού του. Μία από τις υποχρεώσεις του Νοσοκομείου ήταν η εκπόνηση, σύνταξη και έγκριση του ΣΔΑΕ. Η εκπόνηση αυτής της μελέτης αποτελεί νομική υποχρέωση για πλείστα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Δήμους, Περιφέρειες κ.α.). Στο άμεσο μέλλον, η μη ύπαρξη εγκεκριμένου ΣΔΑΕ θα είναι απαγορευτική για την λήψη χρηματοδοτήσεων.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Νοσοκομείου στην ανωτέρω Πράξη, διενεργήθηκαν μετρήσεις των ενεργειακών δεδομένων (ηλεκτρική ενέργεια, διαχείριση ύδατος, διαχείριση στερεών αποβλήτων κ.α.) ετησίως. Με βάση το έτος 2019, διαπιστώθηκε το ενεργειακό αποτύπωμα του Νοσοκομείου Σύρου και ορίστηκε η στοχοθεσία για τη μείωση ρύπων αερίων του άνθρακα ως το έτος 2030 και 2050, μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων (ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων κ.α.).

Ειδικό μελετητικό γραφείο, από την Ισπανία, με τη διακριτική ονομασία ‘FACTOR CO2’, στήριξε συμβουλευτικά το Νοσοκομείο για την εκπόνηση του ΣΔΑΕ. Η σύνταξη του ΣΔΑΕ πραγματοποιήθηκε από τους κ. κ. Μιχαήλ Ζουλουφό, Διοικητή του Νοσοκομείου, και Δημήτριο Ρούσσο, Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής. Η γραμματειακή υποστήριξη της συγγραφής ανήκε στον κ. Άρη Πολίτη. Το ΣΔΑΕ συντάχθηκε στην Αγγλική γλώσσα, ως συμβατική υποχρέωση της Πράξης, και θα μεταφραστεί στα Ελληνικά, ατελώς για το Νοσοκομείο, ως την 31.12.2021.

Το εγκεκριμένο ΣΔΑΕ είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Νοσοκομείου: https://vardakeio.gov.gr/environmental/

Ο Διοικητής
Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

Δελτίο Τύπου