(15/12/2021) Α.Π.: 13263 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη προμήθεια «ενδοφακών» (CPV: 33731110-7), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17/12/2021, 10:00)

 

(15/12/2021) Α.Π.: 13261 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη προμήθεια «ηλεκτρονικού διαθλασίμετρου – κερατόμετρου» (CPV: 33122000-1), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17/12/2021, 10:00)

 

(15/12/2021) Α.Π.: 13256 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη προμήθεια «τροχήλατου οδοντιατρικού μηχανήματος για το χειρουργείο με εξαρτήματα και εργαλεία» (CPV: 33130000-0, 33162000-3, 33131100-8), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17/12/2021, 10:00)

 

(02/12/2021) Α.Π.: 12780 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την «ασφαλή παραλαβή, μεταφορά, καταστροφή και ανακύκλωση των Ιατρικών φακέλων», με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09/12/2021, 14:00)

 

(25/10/2021) Α.Π.: 11387 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη προμήθεια «φιαλών οξυγόνου» (ISO 9001/2015), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29/10/2021, 14:30)

 

(22/10/2021) Α.Π.: 11288 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη προμήθεια «οδοντιατρικού υλικού αναλώσιμου και μη», με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29/10/2021, 14:30)

 

(04/10/2021) Α.Π.: 10557 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη προμήθεια «εργαλείων ΩΡΛ χειρουργείου» (CPV: 33162200-5), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12/10/2021, 14:30)

 

(31/03/2021) Α.Π.: 3671 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη «συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου» (CPV: 50334130-5), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02/04/2021, 14:30)

 

(25/01/2021) Α.Π.: 866 – Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12/02/2021, 14:00)