(21/12/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4Δ/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 104256) για την ανάθεση Υπηρεσιών παροχής γευμάτων (συμπεριλαμβανομένου πρωινού και δεκατιανού), εφημερεύοντος προσωπικού, ασθενών και κλειστών τμημάτων, με συνοδό εξοπλισμό και διανομή αυτών, μετά από παραχώρηση Νοσοκομειακού χώρου (κουζίνας) έκτασης 90 τ.μ. του Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/01/2021, 17:00)

 

(11/12/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 3Δ/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 103772 & 103776) για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών (CPV: 33696500-0), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού προς κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/01/2021, 17:00)

 

(07/12/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Α/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 103541) την προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV: 33181500-7) του Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/12/2020, 17:00)

 

(16/07/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2Δ/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 94881) για υπηρεσίες «συντήρησης και επισκευής του ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/08/2020, 17:00)

 

(14/07/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1Α/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 94901) για υπηρεσίες «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων, CPV: 9052440-0» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/07/2020, 17:00)

 

(19/06/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1Δ/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 92873 & 92877) για την απόκτηση «αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού προς κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο”  CPV: 33696500-0» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/07/2020, 17:00)