Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’, σε συνέχεια της δημόσιας ανακοίνωσης της ΕΙΝΟΣ περί αποχής των μελών της από τα τακτικά καθήκοντά τους, από τη 18.7.2022, ανακοινώνει τα εξής:

 

 1. Το, με Α.Εμπ.Π. 222/28.6.2022, εγγράφου της ΕΙΝΟΣ απαντήθηκε σήμερα, 14.7.2022.
 1. Μόνο κατά την τελευταία διετία, έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες (με τους επιτυχόντες ιατρούς είτε να υπηρετούν ήδη είτε να επίκειται η άμεση άφιξη τους) για το Νοσοκομείο Σύρου για τρεις (3) Επιμελητές Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας, έναν (1) Επιμελητή Β’ Φυσικής Ιατρικής, δύο (2) Επιμελητές Β’ Γενικής Χειρουργικής και έναν (1) Διευθυντή Γενικής Χειρουργικής, δύο (2) Επιμελητές Β’ Αναισθησιολογίας, μία (1) Διευθυντή ΜΑΦ (Αναισθησιολόγος), δύο (2) Επιμελητές Β’ Ακτινοδιαγνωστικής, έναν (1) Επιμελητή Β’ Ορθοπεδικής και μία (1) Επιμελητή Β’ Ψυχιατρικής.
 2. Επιπλέον, προσελήφθησαν δύο (2) επικουρικοί Επιμελητές Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας και ένας (1) επικουρικός Επιμελητής Β’ Γενικής Χειρουργικής.
 3. Υπενθυμίζεται η, κατά το νόμο, δυνατότητα σε όλους τους υπηρετούντες να συμμετέχουν, υπό προϋποθέσεις, σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού σε θέσεις του ΕΣΥ. Κατόπιν αυτού,  ένας (1) Επιμελητής Β’ Αναισθησιολογίας και οι δύο (2) επικουρικοί Επιμελητές Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας αποδέχτηκαν το μόνιμο διορισμό τους σε Νοσοκομεία των πόλεων καταγωγής τους.
 4. Προς βελτίωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, έχουν ληφθεί αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου -με έκδοση σχετικών ΦΕΚ- για την τροποποίηση του Οργανισμού και την προσθήκη θέσης Επιμελητών Β’ Παθολογίας-Ογκολογίας, Παιδιάτρου, δεύτερου Επιμελητή Β’ Φυσικής Ιατρικής και Διευθυντή ΜΑΦ.
 5. Υπηρεσιακά και διοικητικά έχουν γίνει όλα τα αναγκαία βήματα ενημέρωσης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και του Υπουργείου Υγείας για τις αφυπηρετήσεις, μεταθέσεις και μετακινήσεις ιατρών έγκαιρα και με πρόβλεψη για τα επόμενα έτη.
 6. Ως το τέλος Ιουλίου 2022, θα εξοφληθούν οι τακτικές εφημερίες μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2022.

Έχει καταβληθεί το κόστος προσθέτων εφημεριών μηνός Δεκεμβρίου 2021 την 13.7.2022.

Αναμένεται η έγκριση των προσθέτων εφημεριών Μαΐου-Νοεμβρίου 2021, από τη 2η ΥΠΕ, για να εξοφληθεί το κόστος τους.

Αναμένεται η πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες του εμβολιασμού και εντός των ορίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 1. Οι Διευθύνσεις Νοσηλευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, αντιμετώπισαν το ζήτημα της αύξησης των χώρων εφημέρευσης στο Νοσοκομείο Σύρου. Διαμορφώθηκαν χώροι και στα containers, τα οποία διατίθενται, μεταξύ άλλων χώρων, για την εφημερία ιατρικού προσωπικού. Η υποκειμενική, πιθανά, διαφορετική άποψη δεν αναιρεί τη χρήση αυτών των εγκαταστάσεων.
 2. Τα υπηρεσιακά έγγραφα (εμπιστευτικά ή μη), οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου κ.α. είναι στη διάθεση της ΕΙΝΟΣ από τη Γραμματεία Διοίκησης σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.
 3. Στη μέση μιας μεγάλης προσπάθειας της Διοίκησης του Νοσοκομείου να επιλύσει ζητήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας (28.6.2022), δηλαδή των μελών της ΕΙΝΟΣ, τέθηκε προθεσμία επτά (7) ημερών για την απάντηση της Διοίκησης. Με την παρέλευση του επταημέρου, απειλήσατε δημόσια με αποχή από τα τακτικά καθήκοντά σας, σε βάρος του πληθυσμού και των επισκεπτών των Κυκλάδων.
 4. Ζητείτε με επιμονή διοικητικά έγγραφα και το έχετε πράξει στο παρελθόν, σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου κ.α. Η μόνιμη απάντηση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου είναι πως τα στοιχεία είναι όλα διαθέσιμα με μία αίτηση σας, η οποία δεν έγινε ποτέ.
 5. Δυστυχώς, η δημόσια αντιπαράθεση της ΕΙΝΟΣ με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, με μέλη της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σύρου κ.α. εκθέτει ανεπανόρθωτα τα ίδια τα Μέλη της. Μέσω του Τύπου αναζητούνται απαντήσεις σε ερωτήματα που υπηρεσιακά δεν έχουν τεθεί ή καν αναζητηθεί. Η ΕΙΝΟΣ έρχεται σε πλήρη αναντιστοιχία με το προσωπικό του Νοσοκομείου Σύρου όταν επιδεικτικά αγνοεί τις υπηρεσιακές εξηγήσεις, όχι της Διοίκησης, των συναδέλφων τους της Διοικητικής Υπηρεσίας.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε απάντηση της δημόσιας ανακοίνωσης περί αποχής των Μελών της ΕΙΝΟΣ από τα τακτικά ιατρεία και τακτικά χειρουργεία, από τη 18.7.2022, καλούνται όπως:

 1. Ανακαλέσουν την ανακοίνωση αποχής από τα τακτικά καθήκοντα τους, από την 18.7.2022, με νεότερη επικοινωνία τους στα τοπικά ΜΜΕ.
 2. Συμμορφωθούν, μελλοντικά, με τα οριζόμενα στο ΚΕΔΥ, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, Άρθρο 4), σύμφωνα με τα οποία η Διοίκηση έχει χρονικό περιθώριο πενήντα (50) ημερών να απαντήσει οιοδήποτε έγγραφο.
 3. Τηρήσετε τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999, Άρθρο 4, παρ.3, σύμφωνα με τα οποία αιτήματα απαντώνται άπαξ.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

Δελτίο Τύπου