(10/12/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την “Προμήθεια Πετρελαίου θερμανσης και κινησης για το Γ.Ν. Σύρου” με CPV: 09135100-5, 09134100-8 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 €  και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(01/11/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την “Αναγόμωση Υγρών/Αερίων Φιαλών με Μεταφορά και Ανταλλακτικά για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σύρου” με CPV 24111500-0, 60000000-8, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.956,90 €  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(10/09/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό” με CPV 33696200-7, για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(10/09/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε “Ασκούς Αίματος” με CPV 33141613-0, για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(08/08/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε “Αντιδραστήρια για Πήξη / Αιμόσταση με Συνοδό Εξοπλισμό” με CPV 33696300-8 Χημικά Αντιδραστήρια, για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(03/07/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για τις υπηρεσίες “Συλλογής και Μεταφοράς Ιατρικών Αποβλήτων” με CPV 90524400-0 (Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων), για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(03/07/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε “Επιδερμικό Υλικό και Γάζα” για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(03/07/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε “Αναλώσιμα Υλικά Φακοθρυψίας με Συνοδό Εξοπλισμό” για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(03/07/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε “Αποστειρωτικό Υλικό” για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(14/06/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε “Ακτινολογικά Φιλμς” για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(14/06/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για τις Υπηρεσίες “Εσωτερικού και Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου” με CPV72224200-3, υπηρεσίες προγραμματικού ποιοτικού ελέγχου συστημάτων για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(31/05/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Ορμονολογικών Εξετάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό” για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(27/05/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών και Προϊόντων” για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

(21/05/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού” για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.