Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

(05/02/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2024 για το Γ.Ν. Σύρου.