(03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

(03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

(30/11/2018) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης για τον Κωδικό Θέσης 100, Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

(28/11/2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων κατά την Διαδικασία της Αριθμ. Πρωτ. 8619/06-08-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2018.

(22/10/2018) Α.Π.: 11130. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ μίας (1) Θέσης Ειδικευμένου Ιατρού του Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (E. B’ Γαστρεντερολογίας).

(19/10/2018) Α.Π.: 11130. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μίας (1) Θέσης Ειδικευμένου Ιατρού του Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (E. B’ Γαστρεντερολογίας).

(06/08/2018) Α.Π.: 8619. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμόν ΣΟΧ1/2018 για την Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για Ανάγκες Καθαριότητας (12 Θέσεις Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας).

(14/09/2018) Α.Π.: 9859. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO).

(20/04/2018) Α.Π.: 3827. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μίας (1) Θέσης Ειδικευμένου Ιατρού του Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (Ε. B’ Ψυχιατρικής).

(27/03/2018) Α.Π.: 3137. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ δέκα (10) Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (10 Θέσεις Διαφόρων Ειδικοτήτων).