(09/08/2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 08Α/2023. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (211286) για την προμήθεια και εγκατάσταση «ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» (CPV: 42113130-4 ) για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/09/2023, 17:00)

 

(09/08/2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 07Α/2023. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (205152) για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΛΛΟΓΗΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (CPV: 9052440-0 ) για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/09/2023, 17:00)

 

(07/08/2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 06ΕΣΠΑ/2023. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (204187) για την προμήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/08/2023, 17:00)

 

(04/08/2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 06Α/2023. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (205228) για την προμήθεια σε «ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (CPV: 33181200-4 ) για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/08/2023, 17:00)

 

(24/05/2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02Α/2023. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (193894) για την προμήθεια σε «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΗΞΗ/ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» (CPV: 33696300-8 Χημικά Αντιδραστήρια) για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/06/2023, 17:00)

 

(12/04/2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Α/2023. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (190206) για την παροχή υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ COVID», (CPV: 60000000-8, Υπηρεσίες μεταφορών -εκτός από μεταφορά αποβλήτων-) στο Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/04/2023, 17:00)

backtotop