(24/05/2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02Α/2023. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (193894) για την προμήθεια σε «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΗΞΗ/ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» (CPV: 33696300-8 Χημικά Αντιδραστήρια) για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/06/2023, 17:00)

 

(12/04/2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Α/2023. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (190206) για την παροχή υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ COVID», (CPV: 60000000-8, Υπηρεσίες μεταφορών -εκτός από μεταφορά αποβλήτων-) στο Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/04/2023, 17:00)

backtotop