(07/07/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2A/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 164006) για την προμήθεια ενδοφακών (CPV: 33731110-7) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/07/2022, 17:00)

 

(06/07/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 3A/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 167337) για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (CPV: 33141700-7) για το χειρουργείο του Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/08/2022, 17:00)

backtotop