(23/12/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4Δ/2022 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 173552 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/01/2023, 17:00)

 

(21/12/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5ΕΣΠΑ/2022 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 180158 για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/01/2023, 17:00)

 

(28/11/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5A/ΕΠΑΝ/2022 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 177669 για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/12/2022, 17:00)

 

(07/11/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 6A/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 176387) για παροχή υπηρεσιών «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (CPV: 72224200-3, Υπηρεσίες προγραμματισμού ποιοτικού ελέγχου συστημάτων) για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/11/2022, 17:00)

 

(04/10/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5A/2022 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 133554 για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/10/2022, 17:00)

 

(07/07/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2A/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 164006) για την προμήθεια ενδοφακών (CPV: 33731110-7) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/07/2022, 17:00)

 

(06/07/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 3A/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 167337) για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (CPV: 33141700-7) για το χειρουργείο του Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/08/2022, 17:00)