(31/12/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02Α/2019ΕΠΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 81566, «για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για το χειρουργείο του Γ.Ν. Σύρου CPV: 33141700-7» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

(03/10/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/ΠΔΕ2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 80266, «για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΜΑΦ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

(25/09/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 03/ΕΣΠΑ2018 ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 71232, 71233, 71234, 71235, 71236, «για την συμπληρωματική προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Σύρου CPV:33100000».

 

(20/06/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Δ/2019 ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 75956, «για την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού μαστογράφου για το Γ.Ν. Σύρου CPV:33111650-2».

 

(15/01/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/ΠΔΕ2017 ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 68519, 68520, 68521, 68523, «για την προμήθεια και εγκατάσταση ΤπΕ για την αναβάθμιση των υποδομών των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Σύρου και Γ.Ν‐Κ.Υ. Νάξου».