Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού έναντι της COVID-19 για πολίτες άνω των 60 ετών

– άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (ΦΕΚ 238 Α΄)

– αριθμ. ΓΠ.οικ.81185 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 6324 Β΄)

 

Σε εφαρμογή της αριθμ.ΓΠ.οικ.81185 Κ.Υ.Α., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6324/Β΄/30.12.2021, οι πολίτες άνω των 60 ετών, που έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει, δύνανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

Προς την επιτροπή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, διαβιβάζεται αυθημερόν και σύμφωνα με την τοπική αρμοδιότητα, η αίτηση και η ιατρική βεβαίωση, ως εξής:

Η αίτηση εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του θεράποντος ιατρού στην ηλεκτρονική διεύθυνση : nikita@2dype.gov.gr και περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος και του θεράποντος ιατρού, ήτοι: όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Στην ίδια αίτηση αναφέρονται επίσης η ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής, ο λόγος εξαίρεσης και επισυνάπτονται η ιατρική βεβαίωση απόδειξης της συνδρομής του λόγου εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία κατά τα ανωτέρω στοιχεία της, καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εξαίρεσης, είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της αριθμ.ΓΠ.οικ.81185 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 6324/Β΄/30.12.2021), με έναρξη αυτής την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις που είχαν αποσταλεί προς την Υπηρεσία μας μέχρι και τις 31/12/2021, θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή, μετά την επιβεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του αιτούντος, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα στείλει ο ιατρός στη διεύθυνση: nikita@2dype.gov.gr, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες (στοιχεία θεράποντος ιατρού και ασθενούς).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού του ν. 4865/2021 (ΦΕΚ 238 Α΄), οι κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), ως ισχύει.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

213 2004 314, 2132004312

 

Ανακοίνωση